ఇంట్లో చిరిగినా దుస్తులు అక్కడ పెట్టండి లక్ష్మి దేవి ఇంట్లోనే ఉండిపోతుంది..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here