చదువు చెప్పాల్సిన టీచరే స్టూడెంట్ కి లవ్ లేటర్ రాశాడు.. ఏమని రాశాడో చూస్తే చెప్పుతో కొడతారు వాడిని.. ఇలాంటి వాడిని ఏం చేయాలి చెప్పండి..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here