చిట్టి చిలకమ్మ పద్యం జగన్ చెప్తే ఇలా ఉంటుంది.. శివారెడ్డి చేసింది చూస్తే పడి పడి నవ్వుతారు చూడండి..

0
90

చిట్టి చిలకమ్మ పద్యం జగన్ చెప్తే ఇలా ఉంటుంది.. శివారెడ్డి చేసింది చూస్తే పడి పడి నవ్వుతారు చూడండి..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here