చీపురుకి ఒక లెక్కుంది..ఇంట్లో ఈ మూలన చీపురు ఉంటే ఐశ్వర్యం..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here