జ్వరం వచ్చిందని హాస్పిటల్ కి వెళ్తే కుడి చెయ్యి తీసేసారు.. ఇనా కొడుకుల్ని ఏం చేయాలి చెప్పండి..

0
216

జ్వరం వచ్చిందని హాస్పిటల్ కి వెళ్తే కుడి చెయ్యి తీసేసారు.. ఇనా కొడుకుల్ని ఏం చేయాలి చెప్పండి..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here