డబ్బు కోసం సినిమాల్లో చేసిన పనులకి ఇప్పుడు సిగ్గు పడుతున్నా.. చెప్పుకోవడానికే అసహ్యించుకునే ఇలాంటి బ్రతుకు ఎవ్వరికి రాకుడదు..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here