పరాయి మగాడి భార్యతో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్నాడు.అది తెలిసి వాడి కాళ్ళు చేతులను ఏం చేశారో తెలిస్తే అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే ఉచ్చపోసుకుంటారు..

0
171

పరాయి మగాడి భార్యతో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్నాడు.అది తెలిసి వాడి కాళ్ళు చేతులను ఏం చేశారో తెలిస్తే అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే ఉచ్చపోసుకుంటారు..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here