పెళ్లి అయినా కూడా ఇంకొకరి పైన చేతులువేసుకుని మూతులు నాక్కోడానికి సిగ్గు లేదా..?

0
315

పెళ్లి అయినా కూడా ఇంకొకరి పైన చేతులువేసుకుని మూతులు నాక్కోడానికి సిగ్గు లేదా..?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here