మహిళ అని కూడా చూడకుండా రెచ్చిపోయిన డాక్టర్..మహిళ జుట్టుపట్టుకొని ఈడ్చేసాడు..వైద్యుడు కాదు రాక్షసుడు..ఇలాంటి వాడిని…

0
192

మహిళ అని కూడా చూడకుండా రెచ్చిపోయిన డాక్టర్..మహిళ జుట్టుపట్టుకొని ఈడ్చేసాడు..వైద్యుడు కాదు రాక్షసుడు..ఇలాంటి వాడిని…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here