మీ ముఖం జిడ్డుగా ఉంటుందా.. ఇది ఒక్కసారి మీ ముఖానికి రాస్తే జన్మలో మీ ముఖం జిడ్డు గా మారదు..

0
530

మీ ముఖం జిడ్డుగా ఉంటుందా.. ఇది ఒక్కసారి మీ ముఖానికి రాస్తే జన్మలో మీ ముఖం జిడ్డు గా మారదు..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here