రేపే ఏప్రిల్ 16 సోమావతి అమావాస్య.. ఆరోజున ఈ చిన్నపని చేస్తే పాపాలు,కష్టాలు పోయి కోటి జన్మల పుణ్యం కలుగుతుంది..షేర్ చేయండి..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here