స్టూడెంట్స్ లంచ్ టైమ్ .. వీరిద్దరికి సెక్స్ టైమ్..కాలేజీలో కామకేళి.. అదో కాలేజీ .. వాడో ప్రిన్సిపాల్.. ఆమె లెక్చరర్ .. అందరికి లంచ్ టైమ్ .. వీరిద్దరికి సెక్స్ టైమ్ … విద్యా వ్యవస్థేకాదు ,కొన్ని విద్యా సంస్థలూ , ఆ సంస్థలలో పనిచేసే అధ్యాపకులు నీతి ,నియమం, నైతికత అన్నింటికీ పాతరవేసేసారు. డబ్బుకోసం మోసం మాటలు,ప్రకటనలు .. తొంగి చూడబోతే ఇలాంటి నీచమైన పనులు .. అందరి కళ్ళుఅయితే కప్పగలరుగాని ,సిసి కెమెరా కళ్ళు కప్పలేరుకదా? కాలేజీలు ఇలాంటి గలీజు పనులకు కేంద్రాలైతే ఆ కాలేజీలో చదువు ఎలాఉంటుందో….?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here