ఇల్లు కట్టుకునే వారికీ శుభవార్త ,రూ.వెయ్యి కడితేచాలు.. మీకు సొంతిల్లు!! ప్రభుత్వం బంపర్ ఆఫర్

ఇల్లు కట్టుకునే వారికీ శుభవార్త ,రూ.వెయ్యి కడితేచాలు.. మీకు సొంతిల్లు!! ప్రభుత్వం బంపర్ ఆఫర్