నరేష్.. నాలుగు పెళ్లిళ్లు చేసుకున్న మీకు సిగ్గులేదా… శ్రీకాంత్ నువ్వు పెళ్లి చేసుకున్నాకా…”మా” పెద్దల్లారా.. ఏం పీక్కుంటారో.. పీక్కోండి.. బండబూతులు తిట్టిన శ్రీరెడ్డి.. హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టుకుని వినండి..

0
986

నరేష్.. నాలుగు పెళ్లిళ్లు చేసుకున్న మీకు సిగ్గులేదా… శ్రీకాంత్ నువ్వు పెళ్లి చేసుకున్నాకా… మిరే వినండి.
“మా” పెద్దల్లారా.. ఏం పీక్కుంటారో.. పీక్కోండి.. బండబూతులు తిట్టిన శ్రీరెడ్డి.. హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టుకుని వినండి..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here