పాము రాజా | ఒళ్ళు గగుర్పొడిచే వీడియో

పాము రాజా | ఒళ్ళు గగుర్పొడిచే వీడియో

23-09-2016 లో సలీం అనే వ్యక్తి ద్వార 285 పాములను గుజరాత్ మధ్యప్రదేశ్ బోర్డర్ లో ఉన్న సత్పుర అడవుల్లో అటవీశాఖ వదిలేసింది.