ప్రభుత్వం హెచ్చరిక.. మీ మొబైల్ ఫోన్లో ఈ 42 యాప్స్ ఉన్నాయా..అయితే వెంటనే డిలీట్ చేయండి.. లేదంటే..

ప్రభుత్వం హెచ్చరిక.. మీ మొబైల్ ఫోన్లో ఈ 42 యాప్స్ ఉన్నాయా..అయితే వెంటనే డిలీట్ చేయండి.. లేదంటే..