బిల్డింగ్ పైన పడినా , ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు

బిల్డింగ్ పైన పడినా , ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు