మీరు పొరపాటున కూడా వీరిని మీ ఇంట్లోకి అడుగు పెట్టనివ్వకండి.. వీరు అడుగు పెడితే మీరు సర్వ నాశనం అవ్వడం ఖాయం..

ప్రతి మనిషి తన జీవీతంలోని కష్టాలు, సమస్యలు అన్ని తీరిపోయి ఆర్ధికంగా స్థిరపడాలి అని ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తుంటాడు.. తన కష్టం తో పాటు పూజలు పుణష్కారాలు కూడా చేస్తుంటాడు .కానీ మీరు పొరపాటున కూడా ఇలాంటి వారిని మీ ఇంట్లోకి అడుగు పెట్టనివ్వకండి.. ఇలాంటి వారిని మీ ఇంట్లో అడుగు పెడితే మీరు సర్వ నాశనం అవ్వడం ఖాయం..