వీడిని చంపకపోతే ప్రపంచాన్ని అంతం చేయడం ఖాయం..

వీడిని చంపకపోతే ప్రపంచాన్ని అంతం చేయడం ఖాయం.. ఎవరు అతను అనుకుంటున్నారా.. ?? ఉత్తర కొరియా అధ్యక్షుడు కింగ్ జాన్.. ఉత్తర కొరియా అధ్యక్షుడిగా నియంతలా ప్రవర్తిస్తున్న అతని పాలన చూస్తే ప్రపంచనికే చలి జ్వరం వచ్చేలా ఉంది… ఇంకా తెలియాలి అంటే ఈ వీడియో చూడండి..