భార్యల మాటలు విని… చెల్లెలు అని కూడా చూడకుండా దారుణంగా చిత్రహింసలు పెట్టిన అన్నయ్యలు..

భార్యల మాటలు విని సొంత చెల్లెలు అని కూడా చూడకుండా దారుణంగా ఇనుప గొలుసులతో కట్టేయడమే కాకుండా నానా చిత్రహింసలకు గురి చేసిన అన్నయ్యలు.. పాపం ఆ చెల్లిన్ని చూస్తే వాళ్ళను ఏం చేసిన తప్పేలేదు అనిపిస్తది చూడండి..