13 అక్టోబర్ ఈ రాశులవారి పై ధనవర్షం కురవబోతుంది

ఈ వైజ్ఞానిక రోజుల్లో కూడా జోతిశ్యా శాస్త్రానికి ఎంతో ప్రాముక్యత ఇస్తారు ఈ పుష్ష నక్షత్రణ ఎ రాశి వారు ఏ వస్తువు లు కొనాలి . అనే విషయాన్నీ తెలుసుకుందాం . కార్తీక మాసం లో వచ్చే పుష్ష నక్షత్రనికి విశేషమైన మహత్యం వుంది ఈ సమయం లో నక్షత్రం లో శని వుంటాడు. పుష్ష నక్షత్రం కావడం మూలానా శని శుబం కలిగిస్తాడు.