ఇలాంటి పెళ్ళి ఎక్కడ చూసి ఉండరు..అబ్బాయిని ఎత్తుకెళ్లి పాయింట్ బ్లాక్ లో గన్ పెట్టి బలవంతంగా పెళ్లి చేసిన అమ్మాయి తరఫువాళ్లు..!

0
827

ఇలాంటి పెళ్ళి ఎక్కడ చూసి ఉండరు..అబ్బాయిని ఎత్తుకెళ్లి పాయింట్ బ్లాక్ లో గన్ పెట్టి బలవంతంగా పెళ్లి చేసిన అమ్మాయి తరఫువాళ్లు..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here