ఈ ఆకు ని చేతి లో పట్టుకొని ఏం కోరితే ఆది 100 % మీ కాళ్ళ దగ్గరకు రావటం ఖాయం.. షేర్ చేయండి..

0
1362

ఈ ఆకు ని చేతి లో పట్టుకొని ఏం కోరితే ఆది 100 % మీ కాళ్ళ దగ్గరకు రావటం ఖాయం.. షేర్ చేయండి..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here