ఎవ్వరికి చెప్పకుండా ఈ నీళ్ళు తాగితే 3రోజుల్లో మీ పొట్ట మొత్తం తగ్గిపోతుంది.

0
997

నడుము,తొడలు,పిరుదలు చుట్టూ పేరుకున్న కొవ్వు వికారంగా కనిపిస్తుంది.మనం లావు ఉన్నామని ఈ భాగంలో తెలుస్తుంది.ప్యాంట్ పట్టనప్పుడు నడుము,తొడలు,లావుగా ఉనాయి అని పిస్తుంది.ఎవ్వరికి చెప్పకుండా ఈ నీళ్ళు తాగితే 3రోజుల్లో మీ పొట్ట మొత్తం తగ్గిపోతుంది.