కువైట్ లో ఆడవాళ్లు కానీ మగవాళ్లు కానీ మనం ఇతర దేశాల కు వెళ్లిది దేని కోసం మన కుటుంబం కోసం కానీ ఇది చూస్తే ఏమంటారో..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here