చిరంజీవి 62 వ బర్త్ డే కి ఉపాసన చేసిన ప్రామిస్ ఏంటో తెలుసా ?

0
1115

చిరంజీవి 62 వ బర్త్ డే కి ఉపాసన చేసిన ప్రామిస్ ఏంటో తెలుసా ?