నిలబడి మాట్లాడుతూనే ఇతని ప్రాణాలు క్షణాల్లో ఎలా గాలిలో కలిసిపోయాయో చూడండి..

0
1049

నిలబడి మాట్లాడుతూనే ఇతని ప్రాణాలు క్షణాల్లో ఎలా గాలిలో కలిసిపోయాయో చూడండి..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here