పతి,పత్నీ ఔర్ ఓ..! ఓ కామాంధుడి వికృత చేష్టలు..భర్త దుబాయ్ లో, పెళ్ళి అయ్యింది అని తెలిసి కూడా మాజీ లవర్ ఏం చేసాడో చూస్తే..

0
647

పతి,పత్నీ ఔర్ ఓ..! ఓ కామాంధుడి వికృత చేష్టలు..భర్త దుబాయ్ లో, పెళ్ళి అయ్యింది అని తెలిసి కూడా మాజీ లవర్ ఏం చేసాడో చూస్తే..