పార్టీకి,ఫంక్షన్ కి వెళ్లే 10 నిమిషాల ముందు ఇలాచేస్తే ముఖం తెల్లగా అందంగా…

0
1126

పార్టీకి,ఫంక్షన్ కి వెళ్లే 10 నిమిషాల ముందు ఇలాచేస్తే ముఖం తెల్లగా అందంగా…