పొరపాటున కూడా ఇంట్లో ఇలాంటి దేవుడి బొమ్మలు ఉంచకండి.. ఉంటే వెంటనే తీసేయండి..

0
1030

పొరపాటున కూడా ఇంట్లో ఇలాంటి దేవుడి బొమ్మలు ఉంచకండి.. ఉంటే వెంటనే తీసేయండి..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here