భార్య ఉన్నా మరో పెళ్ళి చేసుకోవడమే కాకుండా నిలదీసిన భార్యను టీఆర్ఎస్ యువజన నేత దారుణంగా కొట్టి ఇంటి నుండి గెంటివేత..

0
906

భార్య ఉన్నా మరో పెళ్ళి చేసుకోవడమే కాకుండా నిలదీసిన భార్యను టీఆర్ఎస్ యువజన నేత దారుణంగా కొట్టి ఇంటి నుండి గెంటివేశారు.