శ్రీదేవి చనిపోయాక కూతురు ఎలాంటి డ్రెస్ వేసుకుని కొంచెం కూడా భాధ లేకుండా ఎంత సంతోషంగా ఉందో చూస్తే షాక్.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here