ఆడవాళ్లది అది చుస్తే అది ఆలా ఎందుకు గట్టి పడుతుందో తెలుసా?

0
939

ఆడవాళ్లది అది చుస్తే అది ఆలా ఎందుకు గట్టి పడుతుందో తెలుసా?