భార్య చనిపోతుంది అని…తన చివరి కొరికి తీర్చడానికి ఏం చేసాడో తెలిస్తే కన్నీరు

0
3572

భార్య చనిపోతుంది అని…తన చివరి కొరికి తీర్చడానికి ఏం చేసాడో తెలిస్తే కన్నీరు

సంసారం ఆంటే కలిసి ఉండడమేకాదు కష్టాలు వచ్చినా, కన్నీళ్లు వచ్చిన ఒకరికొకరు అర్ధం చేసుకుని కడవరకు తోడునీడగా ఉండడం. భార్యకి సేవ చేస్తున్నాం ఆంటే బానిసగా బ్రతుకున్నాం అని కాదు. అమ్మతరువాత మళ్ళీ మనకు అమ్మ అయ్యేది భార్యే.. ఇలాంటి అన్యోన్య జంటలు చాలా అరుదు. అసలు సినిమాలలోనే చూస్తూఉంటాం… మరింత సామాచారం కోసం ఈ క్రింది వీడియో చూడండి