అక్రమ సంబంధానికి అడ్డు వస్తుందని కన్న కూతుర్ని ఏం చేసిందో చూస్తే…! ఇలాంటి వాళ్ళను ఏం చేయాలో చెప్పండి..

0
1176

అక్రమ సంబంధానికి అడ్డు వస్తుందని కన్న కూతుర్ని ఏం చేసిందో చూస్తే…! ఇలాంటి వాళ్ళను ఏం చేయాలో చెప్పండి..