అక్కడ అమ్మాయిలకు పెళ్ళికి ముందే.

0
1239

అక్కడ అమ్మాయిలకు పెళ్ళికి ముందే శృంగార పాఠాలు నేర్పిస్తారు.. శృంగార పాఠాలు కూడా స్కూల్లో నేర్పిస్తారు అని తెలుసా.. అది ఎక్కడో తెలియాలి అంటే ఈ వీడియో చూడండి..