అగ్నిప్రమాదం వల్ల నాగార్జున కి నష్టం 2 కోట్లు కానీ లాభం వచ్చింది ఎన్ని కోట్లో తెలిస్తే షాక్ …..?

0
883

అగ్నిప్రమాదం వల్ల నాగార్జున కి నష్టం 2 కోట్లు కానీ లాభం వచ్చింది ఎన్ని కోట్లో తెలిస్తే షాక్ …..?