ఇది తింటే ఒతైన జుట్టు తో పాటు యవ్వనం మీ సొంతం..

0
1055

ఇది తింటే ఒత్తిన జుట్టు తో పాటు యవ్వనం మీ సొంతం….రేగిపండు తింటే లాబాలు ఉన్నాయా..!రేగిపండు తింటే లావు తగ్గుతరా.?రేగిపండు మలబద్దకాన్ని తగ్గిస్తుందా..?భారత హితిహాసం లో భారత నాగరికత పుజలలోను పాలు పంచుకున్న అతి కొద్ది పండ్లలో రేగిపండు ఒకటి.