ఇలా చేస్తే కరంట్ బిల్ ఎప్పటికీ 200 దాటదు.

0
1037

ఇలా చేస్తే కరంట్ బిల్ ఎప్పటికీ 200 దాటదు.