ఇలా చేస్తే కరంట్ బిల్ ఎప్పటికీ 200 దాటదు.

0
907

ఇలా చేస్తే కరంట్ బిల్ ఎప్పటికీ 200 దాటదు.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here