ఇలా చేస్తే కరంట్ బిల్ ఎప్పటికీ 200 దాటదు.

0
936

ఇలా చేస్తే కరంట్ బిల్ ఎప్పటికీ 200 దాటదు.