ఈ కాయ బీరువాలో ఉంటే బిచ్చగాళ్ళు అయినా కుబేరులు అవుతారు

0
2688

లక్ష్మి యోగం కలగాలి అంటే జాతకంలో గ్రహాలు యోగించలి అంటే చక్కని తంత్రం.. మీరు ఎప్పుడైనా కస్తూరి కాయని సేకరించుకోండి.. దూప దీప నైవేద్యాలతో పూజించి దానిని మీ ధనాగారం లో పెట్టండి.. అప్పుడు చూడండి మీకు డబ్బె డబ్బు.. దీనికి మీరు ఏం ఏం చేయాలి ఎలా చేయాలి అని తెలియాలి అంటే ఈ వీడియో చూడండి..