ఉదయ్ కిరణ్ భార్య ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందో…ఎక్కడకు వెళ్తుందో తెలిస్తే

0
1477

హీరో ఉదయ్ కిరణ్ గుర్తున్నాడా.. ఉదయ్ కిరణ్ చనిపోయిన తర్వాత ఉదయ్ కిరణ్ భార్య పరిస్తితి ఎంటీ ఎలా ఉంది ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉందో ఏం చేస్తుందో…ఎక్కడకు వెళ్తుందో మీకు తెలుసా..తెలియాలి అంటే ఈ వీడియో చూడండి..