ఎక్స్ ప్రెస్ రాజా షోలో ఈ అమ్మాయి మాట్లాడిన మాటలకు ఏం చేయాలో తెలీక తల పట్టుకున్న ప్రదీప్..ఆ అమ్మాయి చెప్పింది వింటే మీకు మతి పోతుంది!

0
901

ఎక్స్ ప్రెస్ రాజా షోలో ఈ అమ్మాయి మాట్లాడిన మాటలకు ఏం చేయాలో తెలీక తల పట్టుకున్న ప్రదీప్..ఆ అమ్మాయి చెప్పింది వింటే మీకు మతి పోతుంది!