ఎలిమినేట్ తర్వాత మధుప్రియ చేసిన రెండు తప్పులు !

0
1175

ఎలిమినేట్ తర్వాత మధుప్రియ చేసిన రెండు తప్పులు !