ఒక్కపుడు స్టార్ హీరోయిన్ అయిన ఆమెను ప్రేమించిన ఆ హీరో వాడుకొని వదిలేసాడు భర్త అనుమానం తో హింసించాడు

0
1286

ఒక్కపుడు స్టార్ హీరోయిన్గా చక్రం తిప్పిన ఆమెను ప్రేమించినవాడు (అతను హీరో నే) వాడుకొని వదిలేసాడు..
కట్టు కున్న భర్త (అతను హీరో నే) ఆమె పై అనుమానం తో చిత్ర హింసలు పెట్టెడు.. ఇంతకి ఆ స్టార్ హీరోయిన్ ఎవరో చూడండి..