కలబందతో ఇలాచేస్తే మీరు తెల్లగా అవ్వడం కాయం

0
1282

కలబందతో ఇలాచేస్తే మీరు తెల్లగా అవ్వడం కాయం