చర్చికి వచ్చే భక్తులతో తన కామ కోరికలు తిర్చుకుంటూ కెమెరా కి అడ్డంగా దొరికిపోయిన పాస్టర్..

0
1166

చర్చికి వచ్చే భక్తులతో తన కామ కోరికలు తిర్చుకుంటూ కెమెరా కి అడ్డంగా దొరికిపోయిన పాస్టర్..