డ్రంక్ డ్రైవింగ్ కేసులో పట్టుబడ్డాడు జరిమానా కట్టమంటే కట్టకుండా వాదనకు దిగాడు. అసలు ఏం అంటున్నాడో మీరే చూడండి

0
1742

డ్రంక్ డ్రైవింగ్ కేసులో పట్టుబడ్డాడు జరిమానా కట్టమంటే కట్టకుండా వాదనకు దిగాడు. అసలు ఏం అంటున్నాడో మీరే చూడండి