తిరుమలలో మరో అద్భుతం వెలుగులోకి బంగారు బావి

0
2084

ఎన్నో వింతలు విశేషాలు కలిగిన ప్రంతం తిరుమల.. ఎన్నో వింతలకు నిలయమైన తిరుమలలో మరో వింత తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చింది.. తిరుమలలో తాజాగా బంగారు బావి వెలుగులోకి వచ్చింది.. బంగారు బావి విశేషాలు దాని వివరాలు తెలియాలి అంటే ఈ వీడియో చూడండి..