తెలంగాణా ఆంధ్రా అని సపరేట్ చేసి మాట్లాడుతున్న ఫాన్స్ కి దిమ్మతిరిగే జవాబు ఇచ్చిన పవన్ కళ్యాణ్

0
948

తెలంగాణా ఆంధ్రా అని సపరేట్ చేసి మాట్లాడుతున్న ఫాన్స్ కి దిమ్మతిరిగే జవాబు ఇచ్చిన పవన్ కళ్యాణ్