దీపావళి నాడు సుధీర్ ఇంట ప్రమాదం

0
1036

దీపావళి నాడు సుధీర్ ఇంట ప్రమాదందీపావళి నాడు ఎంత పేదవాడు ఐన వాళ్ళ తహతకు తగ్గట్టు వారు చేసుకుంటారు. ఎంత లేనివాడు ఐన కాకరు పులు చిచ్చు బుడ్డి లైన కలుస్తారు ఎందుకంటే ఇది పురాణ కలం నుండి వస్తున్న మన సంప్రదాయం కాబట్టి.